Privacy

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Met "persoonsgegevens" bedoelen wij niet alleen uw personalia, maar ook gegevens als bijvoorbeeld uw medische voorgeschiedenis, uw medicatielijst, en verslaglegging van de consultatie. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Spencer is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via deze mededeling op onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenrpaktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  uw huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens niet toegestaan tenzij er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Afschriften van uitslagen, brieven of de verslaglegging in het medisch dossier  worden pas gegeven na beoordeling door- en met een eventuele toelichting van de huisarts. Het verstrekken van nadere medische informatie gebeurt alleen door de huisarts of huisarts in opleiding of na diens toestemming. Daarbij geldt:

Partner: U kunt geen informatie voor- en over uw partner opvragen als dit niet met zijn/haar uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge toestemming is. Deze toestemming wordt voor elke keer opnieuw vastgelegd in het dossier.

Ouders en kinderen: De ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van hun taak. Als het verstrekken van informatie strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, kan de huisarts besluiten om geen informatie te geven aan de ouders.

Kinderen en informatierecht van ouders en of voogden:

 • Bij kinderen tot 12 jaar hebben ouders wettelijk recht op deze informatie.
 • Minderjarigen tussen 12 en 16 jaar moeten zelf toestemming geven voor het verstrekken van schriftelijke en mondelinge informatie /gegevens aan ouders/voogden.
 • Deze groep minderjarigen mag echter niet zelfstandig besluiten nemen over een behandelingsovereenkomst . Dat doen de ouder(s) of voogd(en) namens de minderjarige. Voor een verrichting moet een  gezamenlijk  toestemming worden gegeven.
 • Minderjarigen van 16 en 17 jaar: De ouder(s) of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft een zelfstandig recht op geheimhouding. De 16- of 17-jarige wordt namelijk als meerderjarige behandeld. Zonder toestemming van de patiënt mag geen informatie aan derden verstrekt worden, en dus ook niet aan de ouder(s) of voogd(en). Ze mogen zelf beslissingen nemen over een medische behandeling. Er is geen toestemming nodig van de ouders en ouders worden alleen geïnformeerd over de behandeling als het  kind dat wil.
 • Als ouders gescheiden zijnkunnen zij allebei het ouderlijk gezag hebben. Dat betekent dat ze allebei recht hebben om te beslissen over de behandeling en het medisch dossier mogen lezen. Ook al is één ouder meer betrokken bij de dagelijkse zorg dan de ander. Het belang van het kind kan echter meebrengen dat de dubbele toestemming niet te strikt wordt       gehanteerd.
 • Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft  mag hij/zij niet over de behandeling beslissen en heeft geen inzage recht in het dossier.  Deze ouder heeft wel recht op informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. De arts verstrekt desgevraagd globale, feitelijke en belangrijke informatie (doelgericht informatie). Dit geldt alleen als de arts die informatie ook aan de met gezag belaste ouder zou verstrekken en als het belang van het kind niet in het geding komt. De arts mag desgevraagd de met gezag belaste ouder informeren over het feit dat informatie is verstrekt aan de niet met gezag belaste ouder, maar is daartoe niet verplicht. Dit is van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Wilsonbekwame meerderjarigen:

 • Indien een meerderjarige niet in staat is tot een redelijke afweging van zijn belangen ter zake (oftewel: wilsonbekwaam is) kan een ander namens hem / haar optreden als vertegenwoordiger. De WGBO hanteert een rangorde om te bepalen wie als vertegenwoordiger aangemerkt mag worden:
 1. curator of mentor (door de rechter benoemd)
 2. de schriftelijk gemachtigde
 3. de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel
 4. ouder, kind, broer of zus

Komen er meerdere personen binnen dezelfde groep in aanmerking, dan zullen zij een persoon uit hun midden moeten kiezen die als vertegenwoordiger optreedt. Komen zij er onderling niet uit, dan is het uiteindelijk de arts die bepaalt wie hij als vertegenwoordiger aanwijst!

Ouders: Als u gerechtigd bent om informatie over- en voor uw ouders op te vragen/ te verstrekken dan moet een schriftelijke of mondelinge toestemming van de betreffende ouder aan de huisarts in het dossier vastgelegd zijn.

Instanties: Voor informatie aan instanties (advocaat,politie, verzekeringsmaatschappij, bedrijfsarts) is altijd uw schriftelijke machtiging nodig en dan betreft het alleen bepaalde specifiek informatie en dat ook voor een bepaalde termijn. Verstrekken van informatie door de huisarts aan instanties gebeurt uitsluitend schriftelijk.

Voor het melden van besmettelijke ziekten aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), is géén toestemming nodig  van de patiënt. Indien hiervoor  medische informatie die onder het beroepsgeheim valt wordt verstrekt, is ook hiervoor geen toestemming van de patiënt noodzakelijk. De huisarts bespreekt aangifte van besmettelijke ziekten zoals bv bof, kinkhoest, geslachtziekten enz met de patiënt.

Uitwisseling gegevens met huisartsenpost, apotheek en lokaal ziekenhuis

Huisartsenpraktijk Spencer wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het "Landerlijk Schakelpunt" (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier (voor zover niet elektronisch beschikbaar) wordt dan door uw huisarts per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via een beveiligde elektromische verbinding aan de nieuwe huisarts worden overgedragen.

Bij het vertrek uit de praktijk zal de assistente u vragen een uitschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen waarin u toestemming geeft voor de overdracht van het medisch dossier aan de volgende huisarts en waarin aangegeven wordt hoe u wilt dat de overdracht plaatsvindt. U kunt ook een uitschrijfformulier invullen op de website van de praktijk. !!! Alle leden van een gezin vanaf 12 jaar moeten het uitschrijfformulier tekenen bij verhuizing. 

Aanvullende informatie overdracht van uw dossier:

De huisarts bewaart uw dossier zolang niet duidelijk is wie de nieuwe huisarts is. Dokter Spencer bewaart uw dossier indien u geen toestemming geeft voor de overdracht van het dossier of  als u niet wilt dat dokter Spencer weet wie de nieuwe huisarts is. Op uw verzoek krijgt u een kopie van uw dossier mee. Dit dossier kan op een USB-stick worden gezet, of worden geprint. Indien het dossier elektronisch aan de nieuwe huisarts wordt verzonden blijft het dossier bij dokter Spencer ook nog 2 jaar bewaard om evt. lopende zaken te kunnen afhandelen of vragen te beantwoorden van overige zorgverleners t.a.v. de  informatie zoals bekend tot de datum van vertrek.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.